CKPiU Kędzierzyn-Koźle

Bezpłatne kursy dla dorosłych

Kursy dla dorosłych -  KKZ

CO TO JEST KKZ?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych, możliwości zmiany zawodu. Zgodnie z nowelizację Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Dokonano reformy w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Aktualnie klasyfikacja obejmuje 200 zawodów, w których wyodrębniono 252 kwalifikacje.  W ramach KKZ możesz zdobyć umiejętności i potwierdzić je egzaminem przed okręgową komisją egzaminacyjną w danej kwalifikacji  bezpłatnie.
Warunki uczestnictwa:   Ukończone 18 lat oraz ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum.

CO TO JEST KWALIFIKACJA W ZAWODZIE?
Kwalifikacje wyodrębnione są i opisane w podstawie programowej dla zawodu a ich realizacja musi uwzględniać konkretne treści nauczania oraz wymaga odpowiedniego wyposarzenia. Zawody wraz z wyodrębnionymi kwalifikacjami dostępne są pod adresem: 
www.koweziu.edu.pl/pliki/akty_prawne_kziu_k2/klasyfikacja_zawodow.pdf

Przykładowo w zawodzie Technik pojazdów samochodowych są wyodrębnione trzy kwalifikacje:


Po ukończeniu kursu w jednej z kwalifikacji składamy egzamin państwowy i uzyskujemy bardzo ważny dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Przeciętnie jest to ok. 700 godzin w czasie jednego roku szkolnego (orientacyjnie).

NA  JAKIE  KURSY MOGĘ  SIĘ  ZAPISAĆ, JAKIE  BĘDĄ  ORGANIZOWANE?
Organizację kursów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz. U. 2012, poz.186. Wynika z niego, że kurs może być zorganizowany przy minimalnej liczbie słuchaczy  - 20 osób. W praktyce liczba zainteresowanych powinna być wyższa ze względu na rezygnację słuchaczy z przyczyn losowych.

W przypadku zainteresowania pracodawcy skierowaniem większej ilości słuchaczy i  organizacją kursu w zakresie zawodów, w których szkolimy,  prosimy o indywidualny kontakt z dyrekcją CKPiU.
Informacje o realizacji kursów lub naborach zamieszczane będą za stronie CKPiU.

Uwaga!
We wrześniu  planowane  jest uruchomienie kursu w zawodzie: Operator  obrabiarek skrawających. Aktualnie zbierane są informacje na temat zapotrzebowania szkoleniowego w celu podjęcia decyzji o uruchomieniu innych kursów.